Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy przy Stowarzyszeniu BORIS powstało w grudniu 2008 roku w Warszawie dzięki inicjatywie członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B i AB z terenu woj. mazowieckiego, działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Forum jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na Mazowszu, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. MFŚDS działa na zasadach:

  • solidarności – wzajemnego wspierania się w działaniach, nawet wtedy kiedy nie dotyczą one bezpośrednio interesów poszczególnych ŚDS,
  • otwartości i pluralizmu,
  • aktywnego uczestnictwa członków w pracach Forum poprzez udział w dyskusjach, wymianę doświadczeń, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej, zgłaszania wniosków i opinii do władz Forum.