Członkami Forum mogą być instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby chore psychiczne, które zadeklarują pisemnie swój udział w Mazowieckim Forum Środowiskowych Domów Samopomocy. Członek Forum ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Forum, zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum, korzystać z wszelkich działań Forum na zasadach ustalonych przez Forum.

POBIERZ: STATUT FORUM

POBIERZ: DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W FORUM

Koszt uczestnictwa w Forum w 2014 roku to 400 zł brutto. Opłata traktowana jest jako składka członkowska i pobierana jest bez względu na obecność przedstawiciela  ŚDS na spotkaniu/szkoleniu.

Dom może zrezygnować z uczestnictwa w Forum poprzez pisemną rezygnację.

POBIERZ: REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W FORUM

________________________________________

UWAGA!!!!

Przedstawiciele ŚDS, którzy nie są członkami Forum a są zainteresowani uczestnictwem w wybranym spotkaniu Forum są zobligowani do przesłania maila na adres ewelina@boris.org.pl (Ewelina Markowska) w którym należy wskazać osobę (imię i nazwisko), która będzie brać udział w spotkaniu oraz podać pełne dane ŚDS (niezbędne do wystawienia faktury za udział w szkoleniu). Faktura zostanie wystawiona po spotkaniu. Dom niezrzeszony w Forum ŚDS ma prawo do jednorazowego uczestnictwa (w roku) w wybranym spotkaniu Forum.